Pravila JU “Collegium Artisticum”

Ovim Pravilima regulišu se odredbe o: nazivu i sjedištu, osnivaču, obavezama „Collegium artisticuma“ prema osnivaču, djelatnosti i o statusnim promjenama, načinu raspoređivanja sredstava za rad, broju članova Upravnog odbora, imenovanju i razrješenju direktora, drugim organima u „Collegium artisticumu“ i o njihovim pravima i obavezama, odgovornostima, uslovima i načinu njihovog izbora i razrješenja, opštim aktima koji se odnose na poslovanje „Collegium artisticuma“ i načinu njihovog donošenja, rukovođenje u odsutnosti direktora, te o datim ovlaštenjima i odgovornostima, načinu ostvarivanja javnosti rada i drugim pitanjima utvrđenim zakonom i druge odredbe od značaja za rad i za ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih u Collegiumu.